Green Line

Udržateľná výstavba a životný cyklus

Stratégia udržateľnosti:

Akým smerom by ste sa chceli v rámci svojho projektu uberať, ak ide o udržateľnosť? Do akej miery by mala byť vaša budova flexibilná, aby ju bolo možné využívať k rôznym účelom? Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky je potrebné vziať do úvahy umiestnenie budovy, plán využitia, prevádzkové usporiadanie a ďalšie faktory. Spoločne vyriešime otázky týkajúce sa stratégie na zaistenie udržateľnosti a postaráme sa o to, aby Vaša budúca budova bola ekologická, flexibilná a po ekonomickej stránke úspešne použiteľná aj v dlhodobom horizonte.

DELTA Green Line
Nachhaltigkeitsstrategie_Foto-Michael-Kammeter

Akadémia pre vlastníkov budov:

Pre viacerých vlastníkov budov predstavujú „zelené“ budovy doposiaľ nepopísaný list. To však vôbec nevadí. V rámci projektu Vám totiž ponúkame tzv. Akadémiu pre vlastníkov budov. Jasne a zrozumiteľne Vás zoznámime so základnými princípmi ekologických budov a s využitím nášho know-how Vám pomôžeme s plánovaním a implementáciou. Ako klient však budete mať rozhodujúce slovo. My Vám vysvetlíme, aký vplyv budú mať jednotlivé rozhodnutia na Váš projekt. Vy určíte, ktorým smerom sa nakoniec vydáme.

Akadémia pre vlastníkov budov

Regeneračný design:

Cirkulárna ekonomika, opakovaná použiteľnosť, recyklácia, rozoberateľnosť – to sú základné elementy regeneračného designu. V rámci projektu Vám ukážeme, ako je možné v harmónii s prírodou a životným prostredím pri výstavbe Vašej budovy využiť prírodné a už existujúce zdroje a zaistiť tak maximálnu udržateľnosť budovy.

Posúdenie životného cyklu:

Dôležitým faktorom pre meranie dopadu našich aktivít na životné prostredie, a najmä vplyvu na klimatickú zmenu, je uhlíková stopa. Tá vzniká aj pri výstavbe a používaní budov. Preto je našou úlohou uhlíkovú stopu minimalizovať. Tento cieľ dosiahneme za predpokladu, že vezmeme do úvahy produkciu CO2 pri výrobe, preprave, výstavbe a prevádzke, zvolíme správne materiály, zaistíme vysokú energetickú účinnosť apod.

 

Regeneračný design

Náklady počas životného cyklu:

Náklady počas životného cyklu budovy zahŕňajú nie len náklady na výstavbu, ale tiež náklady na rozobratie. Preto je dôležité venovať zvláštnu pozornosť týmto nákladovým zložkám už v ranných fázach plánovania projektu. Cieľom je pritom v dlhodobom horizonte ušetriť čo najviac peňazí a umožniť flexibilnú adaptáciu budovy podľa budúcich potrieb.

Spoločenská udržateľnosť:

Pri plánovaní a managemente projektov sa bavíme nie len o kancelárskej budove, obytnom komplexe či nemocnici. Správne plánovanie zahŕňa tiež spoluprácu na zaistenie prístupnosti, generačnej vyváženosti, genderovej rovnosti, rovných príležitostí a kvalitného života pre všetkých. Tento prístup má pozitívny vplyv nie len na dlhodobú spokojnosť a pohodu užívateľov, ale tiež na celé životné prostredie.

Soziale-Nachhaltigkeit

Optimalizovaná logistika na stavenisku:

Dodávky materiálov na stavenisko fungujú pre proces výstavby ako palivo. Veľmi žiadúce je tiež využiť spoluprácu a optimalizovať procesy tak, aby do maximálnej možnej miery spĺňali zásady udržateľnosti. Toho je možné dosiahnuť napríklad využitím miestneho dodávateľského reťazca, čo zaistí zníženie časovej a finančnej náročnosti prepravy. Práve náklady na prepravu sú totiž jednou z najvýznamnejších nákladových položiek. Zo skúseností vyplývá, že ľudia pracujúci na stavbách strávia až 20 % pracovnej doby dochádzaním.

Optimierte-Baustellenlogistik

Pohodlie pre užívateľa:

Väčšina ľudí strávi viac ako 90 % dňa v uzavretých priestoroch – či už doma, v kancelárii alebo inde. Na ich komfort má pritom vplyv celý rad faktorov, ako sú napríklad akustika, kvalita vzduchu v miestnosti, teplo, osvetlenie apod. Všetky tieto faktory je potrebné starostlivo zvážiť a dôkladne kontrolovať už od samotného začiatku plánovania.

dm-office