Referencie

Mestské bývanie Žltý kopec, Brno

Detaily projektu

Architektonická súťaž pre mestské bývanie v zeleni

Mestská časť Brno-stred v septembri 2019 vyhlásila urbanisticko-architektonickú jednofázovú projektovú súťaž na budúcu zástavbu Žltého kopca v Starom Brne. Táto lokalita je situovaná západne od centra mesta Brna medzi Masarykovou štvrťou, hradom Špilberk, severnou časťou starého Brna a areálom brnenského výstaviska. Jedná sa o strmý južný svah so zložitým dopravným prístupom a možno práve z tohto dôvodu doteraz nezastavaný. Reliéf terénu je pri ulici Úvoz pretvorený stupňovitými terasami. Tie vznikli odťažením zeminy pre tehelňu, ktorá tu predtým stávala.

Architektonický koncept DELTA je riešený ako bývanie s ponechaním pôvodného zeleného charakteru a so zastúpením rôznych foriem bývania. Svoju úlohu v priestore majú i dostatočné plochy sadov a záhradiek.

Investor/Vyhlasovateľ: Mestská časť Brno-stred

Základné údaje:

  • Typ výstavby: Mestské bývanie
  • Celková plocha: 50 ha
  • Zámer: urbanisticko-architektonická súťaž na podobu premeny lokality Žltý kopec
  • Motto: „Bývanie medzi stromami“
  • Prihlášky do súťaže: do konca januára 2020

Trvanie projektu: 1/2020 – 6/2020

Činnosti DELTA:

Architektúra – architektonicko-urbanistická súťaž

Podmienky súťaže:

  • zástavba výhradne rodinnými alebo nízkymi bytovými domami
  • 60 tisíc m² verejnej zelene
  • dopravné napojenie – citlivé naviazanie na okolitú zástavbu
  • štúdia DELTA sa zaradila do vernisáže najlepších prác

Slovo architekta – Ing. arch. Adam Cifra:

Lokalita spĺňa predpoklady pre hospodárne využitie územia. Orientácia domov je navrhnutá tak, aby rešpektovala prírodné podmienky a morfológiu terénu. Jedná sa najmä o orientáciu domov voči svetovým stranám, vhodné typy striech a ich prístup do ulice. Objekty navrhovanej zástavby by si nemali vzájomne tieniť a zároveň budú umožňovať atraktívne výhľady pre ich obyvateľov.